شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي واحدهاي بين المللي دانشگاه ها

مطلب ذيل از دفترچه انتخاب رشته كنكور سال 90 نقل شده است

* دانشگاه تهران  پرديس بين الملل كيش

شرايط لازم براي پذيرش دانشج و : 1- دارا بودن مدرك پي ش دانشگاهي نظام جديد و يا ديپلم كامل متوسطه نظام قديم ( 12 سال) و يا معادل آن از ساير كشورهاي جهان به

تأئيد مراجع ذيربط . 2- دارا بودن حداقل معدل كل 14 از 20 در دوره پيش دانشگاهي و معدل كل 15 از 20 در كارنامه ديپلم متوسط نظام جديد و قديم . 3- دارا بودن حداقل

ميانگين نمره 14 از 20 در دروس مرتبط با رشته مورد نظر در دوره سه ساله دبيرستان بر اي نظام جديد و دوره چهار ساله دبيرستان براي نظام قديم . تبصره: بررسي انطباق و

معادل سازي مدارك تحصيلي داوطلبان خارجي با شرايط مزبور مبتني بر اعلام نظر رسمي مراجع ذيصلاح وزارت آموزش و پرورش خواهد بود . 4- كسب حداقل نمره 70 در

تبصره 1: در صورت نداشتن .TOLIMO يا 500 در آزمون IELTS يا 5 در آزمون TOEFL آزمون استاندارد زبا ن انگليسي دانشگاه تهران ) يا 500 در آزمون ) Utest آزمون

حداقل نمره زبان در آزمون هاي مذكور به داوطلباني كه ساير شرايط را داشته باشند پذيرش مشروط داده خواهد شد و ثبت نام قطعي منوط به كسب حداقل نمره زبان به شرح

فوق مي باشد. تبصره 2: پرديس بين المللي كيش از داوطلبان فاقد حداقل نمره زبان، امتحان تعيين سطح به عمل خواهد آورد و كلاس هاي زبان به صورت فشرده با هزينه

داوطلبان برگزار خواهد شد. شرط پذيرش قطعي اين دسته از داوطلبان كسب نمره قبولي خواهد بود.

ويژگي هاي دوره : 1- مدرك فارغ التحصيلي مدرك رسمي دانشگاه تهران مي باشد. 2- مجري آموزشي دوره ها و تعداد واحدهاي هر رشته و مقطع تحصيلي مطابق با چارچوب ها

و ضوابط آموزش عالي و دانشگاه تهران خواهد بود . 3- محل تحصيل در جزيره كيش بوده و حضور در كلاس ه ا الزامي اس ت. 4- پذيرفته شدگان ملزم به حضور منظم در تمام

كلاس ها خواهند بود . 5- دانشجويان در صورت كسب نمرات ممتاز در طول دوره تحصيلي در اين پرديس از تخفيف لازم در مورد شهريه برخوردار خواهند شد . 6- هزينه هاي

دوره اعم از شهريه ثابت و متغير، شهريه دروس پيش نياز، پايه و دوره زبان انگليسي و همچنين بررسي فرم درخواست، هزينه تردد و ساير هزينه هاي اقامتي به عهده دانشجويان

خواهد بود. 7- در صورت ضرورت براي تقويت پايه علمي و كسب موفقيت بيشتر، دروس پايه و پيش نياز با هزينه دانشجويان ارائه مي گردد.

شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه، غذا و بيمه و .... به شرح جدول ذيل م يباشد

رشته هاي تحصيلي             شهريه ثابت                       ميانگين شهريه متغير به ازاي هر واحد

فني و مهندسي و علوم پايه     22/500/000ريال                     1/125/000زيال                                

گروه هنر                              21/375/000 ريال                   1/162/500 ريال

گروه علوم انساني                  18/000/000 ريال                 1/162/500   ريال

* تذكر خيلي مهم: ضمناً افزايش يا كاهش تا 30 % شهريه هاي مصوب با تصويب هيأت رئيسه و تأييد رياست محترم دانشگاه، قابل انجام خواهد بود.

0764- 4430055 دورنگار: 4432934 - 79416 تلفن: 4432933 و 4433662 و 56 - نشاني: جزيره كيش  بلوار ميرمهنا  ابتداي خيابان نيايش. كدپستي: 55665

* واحدهاي بي نالمللي دانشگاه هاي علوم پزشكي

شيوه پذيرش : پذيرش دانشجو به صورت نيمه متمركز است كه به ميزان 5 برابر ظرفيت اعلام شده از ميان داوطلبان به واحدهاي مربوطه معرفي خواهند گرديد و پس از انجام

مصاحبه و تأمين شرايط، اسامي داوطلبان نهايي اعلام خواهد شد.

2- دارا بودن سلامت جسماني و رواني براي . الف) شرايط عمومي: 1- دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شماره ( 1) آزمون سراسري سال 1390

. تحصيل در رشته مورد علاقه بر مبناي جدول نقص عضو غيرمؤثر مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (شماره 2) آزمون سراسري سال 1390

ب) شرايط اختصاصي : 1- دارا بودن حداقل معدل كتبي ديپلم 16 براي مقطع دكتراي حرفه اي و معدل 15 براي مقطع كارشناسي . 2- مجاز بودن به انتخاب رشته در

3- تسلط به زبان انگليسي كه توسط دانشگاه مربوطه تعيين خواهد شد . 4- داوطلبان بايستي قادر به پرداخت شهريه باشند . . دوره هاي روزانه آزمون سراسري سال 1390

جزئيات و نحوه چگونگي پرداخت شهريه در وب سايت واحدهاي مذكور درج مي گردد. ميزان شهريه بر اساس مصوبات هيأت امناء دانشگاه هاي مربوطه هر ساله تعيين و اعلا م

مي گردد. 5- دانشجو موظف به پرداخت هزينه هاي تسهيلاتي و رفاهي به طور جداگانه مي باشد.

تذكرات: 1- محل تشكيل كلاس هاي دروس تئوري و علوم پايه در شعب بين المللي مي باشد. 2- از لحاظ برگزاري امتحانات، دانشجويان تابع مقررات آموزشي كشور مي باشند .

-3 امتحانات جام ع طبق روال معمول كشوري و مطابق آزمون هاي جامع كشوري خواهد بود . 4- زبان رسمي دانشگاه بين المللي، زبان فارسي مي باشد . 5- هرگونه انتقال و

ميهمان شدن از شعب بين المللي به دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي داخل كشور، ممنوع مي باشد. 6- در پايان دوره به دانش آموختگان مدرك تحصيلي مشابه ديگر

دانشگاه، اعطاء خواهد گرديد. « واحد بين المللي » دانشجويان همان دانشگاه ها و با مهر

مشخصات شعب بين المللي:

www.hums.ac.ir . -1 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس واقع در جزيره قشم

www.aras.ac.ir .( -2 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تبريز واقع در شهرستان جلفا (منطقه آزاد ارس

www.tums.ac.ir . -3 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران واقع در جزيره كيش

http://fpgid.ajums.ac.ir .( -4 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي جند يشاپور اهواز واقع در منطقه آزاد اروند (آبادان

www.zbmu.ac.ir . -5 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان واقع در چابهار

www.ib.sbmu.ac.ir . -6 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران واقع در جزيره قشم

www.sums.ac.ir . -7 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شيراز واقع در جزيره كيش

www.bu.kmu.ac.ir . -8 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي كرمان واقع در شهرستان بم

www.gums.ac.ir . -9 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي گيلان واقع در شهرستان بندر انزلي

www.mazums.ac.ir . -10 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي مازندران واقع در شهرستان رامسر

www.ssu.ac.ir . -11 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي يزد واقع در شهرستان احمدآباد مشير


نوشته شده در پانزدهم خرداد ۱۳۹۱ توسط ابوالقاسم مستقيمي
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ