رشته ریاضی | حدود رتبه ی 1000 تا 2000 | کنکور 88

سهميه : منطقه 1


درصد ها
 1. زبان و ادبيات فارسي : 54
 2. زبان عربي : 72
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 70
 4. زبان خارجي : 64
 5. رياضيات : 57
 6. فيزيك مكانيك : 69
 7. شيمي : 78
معدل کتبی دیپلم : 18،15
نمره کل : 10577
رتبه در سهمیه : 1000
رشته ی پذیرفته شده : مهندسي نفت دانشگاه صنعت نفت
========


درصد ها
 1. زبان و ادبيات فارسي : 46
 2. زبان عربي : 72
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 66
 4. زبان خارجي : 76
 5. رياضيات : 49
 6. فيزيك مكانيك : 57
 7. شيمي : 66
معدل کتبی دیپلم : 19
نمره کل : 10081
رتبه در سهمیه : 1887
رشته ی پذیرفته شده : مهندسي پليمر دانشگاه تهران
--------------------------------------------------------------

سهميه : منطقه 2درصد ها
 1. زبان و ادبيات فارسي : 42
 2. زبان عربي : 72
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 48
 4. زبان خارجي : 58
 5. رياضيات : 67
 6. فيزيك مكانيك : 73
 7. شيمي : 70
معدل کتبی دیپلم : 16،78
نمره کل : 10246
رتبه در سهمیه : 1018
رشته ی پذیرفته شده : مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
========


درصد ها
 1. زبان و ادبيات فارسي : 49
 2. زبان عربي : 73
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 41
 4. زبان خارجي : 77
 5. رياضيات : 58
 6. فيزيك مكانيك : 56
 7. شيمي : 62
معدل کتبی دیپلم : 18
نمره کل : 9909
رتبه در سهمیه : 1624
رشته ی پذیرفته شده : مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
--------------------------------------------------------------

سهميه : منطقه 3درصد ها
 1. زبان و ادبيات فارسي : 49
 2. زبان عربي : 24
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 49
 4. زبان خارجي : 52
 5. رياضيات : 37
 6. فيزيك مكانيك : 47
 7. شيمي : 44
معدل کتبی دیپلم : 18،43
نمره کل : 9036
رتبه در سهمیه : 1163
رشته ی پذیرفته شده : مهندسي نفت دانشگاه صنعت نفت
=========


درصد ها **
 1. زبان و ادبيات فارسي : 5
 2. زبان عربي : 29-
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 13-
 4. زبان خارجي : 6-
 5. رياضيات : 69
 6. فيزيك مكانيك : 76
 7. شيمي : 69
معدل کتبی دیپلم : 19،61
نمره کل : 8828
رتبه در سهمیه : 1598
رشته ی پذیرفته شده : مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
** : واقعا این کارنامه عجیبه و باید گفت خوش به حاله منطقه 3 ای ها . دانشگاه امیرکبیر با این درصدا خیلیه والا .
 علوم تجربی | حدود رتبه ی 1000 تا 2000 | کنکور 88

سهمیه منطقه 1

درصد ها
 1. زبان و ادبيات فارسي : 37
 2. زبان عربي : 48
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 73
 4. زبان خارجي : 37
 5. زمين شناسی : 25
 6. رياضيات : 30
 7. زيست شناسي : 88
 8. فيزيك : 41
 9. شيمي : 58
معدل کتبی دیپلم : 19،28
نمره کل : 10411
رتبه در سهمیه : 1140
رشته ی پذیرفته شده : فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
=========

درصد ها
 1. زبان و ادبيات فارسي : 50
 2. زبان عربي : 22
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 50
 4. زبان خارجي : 53
 5. زمين شناسی : 16
 6. رياضيات : 33
 7. زيست شناسي : 72
 8. فيزيك : 44
 9. شيمي : 71
معدل کتبی دیپلم : 17،37
نمره کل : 10049
رتبه در سهمیه : 1750
رشته ی پذیرفته شده : داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

---------------------------------

سهمیه منطقه 2

درصد ها
 1. زبان و ادبيات فارسي : 69
 2. زبان عربي : 46
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 61
 4. زبان خارجي : 81
 5. زمين شناسی : 0
 6. رياضيات : 27
 7. زيست شناسي : 70
 8. فيزيك : 62
 9. شيمي : 71
معدل کتبی دیپلم : 18،66
نمره کل : 10646
رتبه در سهمیه : 1071
رشته ی پذیرفته شده : داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري
=========

درصد ها
 1. زبان و ادبيات فارسي : 73
 2. زبان عربي : 80
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 50
 4. زبان خارجي : 45
 5. زمين شناسی : 13
 6. رياضيات : 38
 7. زيست شناسي : 64
 8. فيزيك : 51
 9. شيمي : 56
معدل کتبی دیپلم : 18،75
نمره کل : 10323
رتبه در سهمیه : 1790
رشته ی پذیرفته شده : دامپزشكي دانشگاه تبريز

--------------------------------

سهمیه منطقه 3


درصد ها
 1. زبان و ادبيات فارسي : 52
 2. زبان عربي : 62
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 72
 4. زبان خارجي : 12
 5. زمين شناسی : 8
 6. رياضيات : 26
 7. زيست شناسي : 70
 8. فيزيك : 60
 9. شيمي : 56
معدل کتبی دیپلم : 16،68
نمره کل : 9877
رتبه در سهمیه : 1220
رشته ی پذیرفته شده : پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
=========


درصد ها
 1. زبان و ادبيات فارسي : 45
 2. زبان عربي : 33
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 53
 4. زبان خارجي : 20
 5. زمين شناسی : 10
 6. رياضيات : 48
 7. زيست شناسي : 74
 8. فيزيك : 52
 9. شيمي : 50
معدل کتبی دیپلم : 15،23
نمره کل : 9639
رتبه در سهمیه : 1729
رشته ی پذیرفته شده : دامپزشكي دانشگاه تبريز
علوم انسانی | حدود رتبه ی 1000 تا 2000 | کنکور 88

منطقه 1
درصد ها 
 1. زبان و ادبيات فارسي : 54
 2. زبان عربي : 38
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 49
 4. زبان خارجي : 34
 5. امارورياضي : 33
 6. اقتصاد : 22
 7. ادبيات فارسي تخصصي : 54
 8. زبان عربي تخصصي : 61
 9. تاريخ وجغرافيا : 66
 10. علوم اجتماعي : 71
 11. فلسفه ومنطق : 45
 12. روانشناسي : 70

معدل کتبی دیپلم : 17،74
نمره کل : 9966
رتبه در سهمیه : 1124
رشته ی پذیرفته شده : روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
=========
درصد ها 
 1. زبان و ادبيات فارسي : 48
 2. زبان عربي : 29
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 62
 4. زبان خارجي : 8
 5. امارورياضي : 13
 6. اقتصاد : 57
 7. ادبيات فارسي تخصصي : 45
 8. زبان عربي تخصصي : 35
 9. تاريخ وجغرافيا : 13
 10. علوم اجتماعي : 68
 11. فلسفه ومنطق : 62
 12. روانشناسي :75

معدل کتبی دیپلم : 17،74
نمره کل : 9404
رتبه در سهمیه : 1876
رشته ی پذیرفته شده : علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي -مشهد

---------------------------------------
منطقه2
درصد ها 
 1. زبان و ادبيات فارسي : 53
 2. زبان عربي : 64
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 45
 4. زبان خارجي : 2
 5. امارورياضي : 11
 6. اقتصاد : 42
 7. ادبيات فارسي تخصصي : 54
 8. زبان عربي تخصصي : 71
 9. تاريخ وجغرافيا : 48
 10. علوم اجتماعي : 70
 11. فلسفه ومنطق : 54
 12. روانشناسي : 68

معدل کتبی دیپلم : 18،43
نمره کل : 9894
رتبه در سهمیه : 1110
رشته ی پذیرفته شده : جغرافياي انساني دانشگاه شهيدبهشتي -تهران

=========
درصد ها 
 1. زبان و ادبيات فارسي : 54
 2. زبان عربي : 29
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 60
 4. زبان خارجي : 29
 5. امارورياضي : 8
 6. اقتصاد : 33
 7. ادبيات فارسي تخصصي : 41
 8. زبان عربي تخصصي : 38
 9. تاريخ وجغرافيا : 33
 10. علوم اجتماعي : 35
 11. فلسفه ومنطق : 78
 12. روانشناسي : 86

معدل کتبی دیپلم : 18
نمره کل : 9569
رتبه در سهمیه : 1706
رشته ی پذیرفته شده : زبان وادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي -تهران

---------------------------------------

منطقه 3
درصد ها 
 1. زبان و ادبيات فارسي : 70
 2. زبان عربي : 10
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 60
 4. زبان خارجي : 12
 5. امارورياضي : 3
 6. اقتصاد : 37
 7. ادبيات فارسي تخصصي : 64
 8. زبان عربي تخصصي : 43
 9. تاريخ وجغرافيا : 51
 10. علوم اجتماعي : 61
 11. فلسفه ومنطق : 70
 12. روانشناسي : 50

معدل کتبی دیپلم : 17،84
نمره کل : 9663
رتبه در سهمیه : 1092
رشته ی پذیرفته شده : علوم اقتصادي دانشكده علوم اقتصادي

========
درصد ها 
 1. زبان و ادبيات فارسي : 34
 2. زبان عربي : 46
 3. فرهنگ و معارف اسلامي : 49
 4. زبان خارجي : 8
 5. امارورياضي : 15
 6. اقتصاد : 60
 7. ادبيات فارسي تخصصي : 42
 8. زبان عربي تخصصي : 58
 9. تاريخ وجغرافيا : 43
 10. علوم اجتماعي : 46
 11. فلسفه ومنطق : 42
 12. روانشناسي : 43

معدل کتبی دیپلم : 17،2
نمره کل : 9284
رتبه در سهمیه : 1916
رشته ی پذیرفته شده : مديريت دولتي دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
http://forum.p30world.com/showthread.php?t=413624
منبع

نوشته شده در بیست و یکم مرداد ۱۳۹۰ توسط ابوالقاسم مستقيمي
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ