1-      مشكلات تحصيلي دانش آموزان:شكست تحصيلي

 حالت ياس ونا اميدي است كه دانش آموزان به انتظارات واهداف تحصيلي خود نرسيده و احساس مي كنند كه از دوستان خود عقب مانده اند و به همين علت افسرده و گوشه گير و كم حوصله مي شوند .اين حالت بيشتر در دانش آموزان كلاسهاي سوم و دوره پيش دانشگاهي خصوصا بعد از اعلام نتايج كنكور مشاهده مي كنيم .البته به ندرت ممكن است كه اين حالت در دانش آموزان كلاسهاي اول و دوم نيز مشاهده شود.

 علل وعوامل شكست تحصيلي

- انتخاب نادرست رشته تحصيلي

- بي هدفي در تحصيل يا سر درگمي در انتخاب هدف

- سرگرمي هاي بيش از اندازه گروه همسالان

- عدم برنامه ريزي صحيح

- نداشتن استعداد

پيشگيري از شكست تحصيل

- تشكيل جلسات مشاوره فردي ،گروهي، خانوادگي ، در مورد انتخاب رشته ،برنامه ريزي درسي ،شناخت استعدادها ، واقع بيني ، تعيين هدف

- بررسي وضعيت دانش آموزاني كه دچار ضعف تحصيلي يا افت تحصيلي هستند

- همكاري مداوم بين خانه و مدرسه در زمينه هاي فوق

- برنامريزي صحيح و كنترل دانش آموز براي اجراي برنامه

درمان شكست تحصيلي

- ايجاد زمينه اعتماد به نفس و ايجاد انگيزه در دانش آموز

  -  تشكيل جلسات مشاوره فردي درجهت ايجاد اميد در دانش آموز

-  كمك به دانش آموز جهت تعيين هدفها بر اساس واقعيت ها

- اقدام در جهت تغيير رشته دانش آموز چنانچه انتخاب رشته او اشتباه بوده است

-  آموزش روشهاي برنامه ريزي و روشهاي مطالعه

-  تشكيل جلسات گروهي خانوادگي به منظور بررسي راهكار هاي مشكل دانش آموز

 

2-      مشكلات تحصيلي دانش آموزان : افت تحصيلي

كسي كه به تدريج ظرفيت يادگيري او كاهش يافته و در آزمون هاي كلاس و امتحانات پاياني موفق نمي شود مي گوئيم دچار افت تحصيلي شده است.

افت تحصيلي در بعضي از دانش آموزان به حدي مي رسد كه تحصيلات خود را نيمه كاره رها مي كنند و يا دچار مردودي و تكرار پايه تحصيلي مي شوند. 

  علل و عوامل افت تحصيلي:

-          وضعيت نامطلوب فيزيكي ،جسماني و عاطفي دانش آموزان

-          تغييرات ناگهاني از نظر اقتصادي،خانوادگي،رواني،آموزشي

-          ضعيف بودن پايه درسي

-          شكست هاي متعدد تحصيلي و درسي

-          ضعف در برنامه ريزي

-           وجود الگوهاي درسي نا مناسب

پيشگيري ودرمان  از افت تحصيلي :

-   گذاشتن جلسات مشاوره گروهي با دانش آموزاني كه دچار افت تحصيلي هستند ومختلط با دانش آموزان موفق

-  جستجو ،شناخت و پيگيري عوامل متفاوت چون رابطه والدين به اتفاق دانش آموز و حل مشكلات خانوادگي اي كه به نحوي در افت تحصيلي دانش‌آموز مؤثر است.

-  رفع ضعف تحصيلي با كلاسهاي جبراني

-  ايجاد زمينه اعتماد به نفس و ايجاد انگيزه در دانش آموز

-  تشكيل جلسات گروهي جهت برنامه ريزي و بر رسي روشهاي مطالعه

----------------------------------------------

منبع مطلب افت تحصيلي :افت تحصيلي يا بي ميلي به درس و مدرسه – مهدي مراد حاصل – رشد مشاور مدرسه – شماره 10- وزارت آموزش وپرورش – زمستان86 

3-      مشكلات تحصيلي دانش آموزان –ضعف تحصيلي  

اين مشكل در دانش‌آموزاني آشكار مي شود كه در فهم و درك بعضي از دروس يا كليه دروس دچار ضعف هستند يا ممكن است نمرات قابل قبولي بدست آورند امّا خودشان اين احساس را دارند كه بهره لازم را از ميزان سعي  وتلاش خود نمي برند.

 علل و عوامل ضعف تحصيلي

- نداشتن استعداد ضعف

- پايه درسي و نياموختن پيش نيازها

- نقش معلمين و دبيران

- ندانستن روشهاي مطالعه صحيح

- نداشتن انگيزه

 پيشگيري ودرمان

 

    -‌‌‌‌‌ مشاوره فردي با دانش‌آموز براي تشخيص علل مشكل او

    - انتخاب صحيح رشته تحصيلي مطابق با استعداد دانش‌آموز

    - شركت دانش‌آموز در كلاسهاي جبراني

    - مطالعه به صورت گروهي و انتخاب همدرس خوب

    - آشنايي با روشهاي مطالعه صحيح و بكار بستن اين روشها

    - مطالعه دانش‌آموز يا برنامه ريزي خوب و نظارت خانواده بر اجراي برنامه

    - استفاده از كتابهاي كمك آموزشي ، لوحهاي فشرده كمك آموزشي ، يا استفاده از معلم خصوصي در صورت امكان –

    - فعال كردن گروههاي آموزشي مدرسه و بحث وبررسي ضعف درسي دانش آموزان به صورت موردي وتصميم گيري در باره مشكل آنها

    - تشكيل جلسات مشاوره گروهي وشركت دانش آموزان ضعيف و قوي در مورد روشهاي صحيح مطالعه

منبع براي مطالعه بيشتر :‌دانش آموز ما معلم خصوصي مِ خواهد يا نه ؟- مهدخت گيتي  - رشد مديريت مدرسه 1 – وزارت آموزش و پروررش مهرماه 1386  

 

4-      مشكلات تحصيلي دانش‌آموزان – ترك تحصيل

 

ترك تحصيل مشكلي است كه معمولاٌ با مراجعه خانواده و يا اقدامات معاونين در بررسي غيبت هاي كلاسي در مورد يك دانش‌آموز آشكار مي شود 0 و اين مشكل با غيبت هاي زياد دانش آموز از مدرسه هويدا مي گردد ومدرسه به اين نتيجه مي رسد كه دانش‌آموز ديگر نمي خواهد به تحصيل بپردازد 0 در مواقعي كه خانواده با ترك تحصيل دانش‌آموز مخالف است وظيفه مشاور براي درما ن اين مشكل نقش ميابد اما اگر خانواده و دانش آموز تصميم به ترك تحصيل دانش آموز گرفته باشند احتمالا به عنوان يك مشكل قلمداد نمي شود .

اما مواردي هست كه دانش آموز و خانواده تصميم به ترك تحصيل دانش‌آموزي مي گيرند كه اين دانش آموز از نظر درسي و انظباطي خوب است در اين مواقع بايد مشاور و مدرسه وارد عمل شده و تا جايي كه امكان دارد مانع ترك تحصيل دانش آموز شوند.

  علل و عوامل ترك تحصيل

    -‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عدم علاقه به تحصيل يا رشته تحصيلي

    - سختگيري بيش از حد مدرسه يا خانواده در بعضي از مسائل خصوصا انضباطي

    - لجبازي با خانواده و گرفتن باج از خانواده براي ادامه تحصيل

    - نا همنآهنگي اهداف شغلي با رشته تحصيلي دانش آموز

     - نداشتن استعداد براي ادامه تحصيل

   پيشگيري و درمان ترك تحصيل

 

 -دقت نظر در هدايت دانش آموزان به رشته مورد علاقه اشان

 - اطلاع رساني به دانش آموزا ن در مورد رشته ها و مشاغل خصوصا در كلاسهاي درس برنامه ريزي

- ايجاد اميد به آينده تحصيلي توسط كليه كاركنان مدرسه و افراد خانواده دانش آموزان

- توجه بيشتر به نظرات مشاوران مدارس در انتخاب رشته تحصيلي خصوصا در زمان ثبت نام

- اقدام در مورد تغيير رشته آنان كه اشتباه انتخاب رشته كرده اند و اطلاع رساني به آنها و ايجاد اميد در آنها

- آگاهي دادن به كساني كه در ترك تحصيل مؤثر بوده اند

- بر رسي ريشه باج خواهي دانش آموزان از خانواده و پيشنهاد راههاي جانشين توام با تشويق به خانواده


5-    مشكلات تحصيلي دانش‌آموزان – ترك تحصيل

 

ترك تحصيل مشكلي است كه معمولاٌ با مراجعه خانواده و يا اقدامات معاونين در بررسي غيبت هاي كلاسي در مورد يك دانش‌آموز آشكار مي شود 0 و اين مشكل با غيبت هاي زياد دانش آموز از مدرسه هويدا مي گردد ومدرسه به اين نتيجه مي رسد كه دانش‌آموز ديگر نمي خواهد به تحصيل بپردازد 0 در مواقعي كه خانواده با ترك تحصيل دانش‌آموز مخالف است وظيفه مشاور براي درما ن اين مشكل نقش ميابد اما اگر خانواده و دانش آموز تصميم به ترك تحصيل دانش آموز گرفته باشند احتمالا به عنوان يك مشكل قلمداد نمي شود .

اما مواردي هست كه دانش آموز و خانواده تصميم به ترك تحصيل دانش‌آموزي مي گيرند كه اين دانش آموز از نظر درسي و انظباطي خوب است در اين مواقع بايد مشاور و مدرسه وارد عمل شده و تا جايي كه امكان دارد مانع ترك تحصيل دانش آموز شوند.

  علل و عوامل ترك تحصيل

    -‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عدم علاقه به تحصيل يا رشته تحصيلي

    - سختگيري بيش از حد مدرسه يا خانواده در بعضي از مسائل خصوصا انضباطي

    - لجبازي با خانواده و گرفتن باج از خانواده براي ادامه تحصيل

    - نا همنآهنگي اهداف شغلي با رشته تحصيلي دانش آموز

     - نداشتن استعداد براي ادامه تحصيل

   پيشگيري و درمان ترك تحصيل

 

 -دقت نظر در هدايت دانش آموزان به رشته مورد علاقه اشان

 - اطلاع رساني به دانش آموزا ن در مورد رشته ها و مشاغل خصوصا در كلاسهاي درس برنامه ريزي

- ايجاد اميد به آينده تحصيلي توسط كليه كاركنان مدرسه و افراد خانواده دانش آموزان

- توجه بيشتر به نظرات مشاوران مدارس در انتخاب رشته تحصيلي خصوصا در زمان ثبت نام

- اقدام در مورد تغيير رشته آنان كه اشتباه انتخاب رشته كرده اند و اطلاع رساني به آنها و ايجاد اميد در آنها

- آگاهي دادن به كساني كه در ترك تحصيل مؤثر بوده اند

- بر رسي ريشه باج خواهي دانش آموزان از خانواده و پيشنهاد راههاي جانشين توام با تشويق به خانواده

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-   مشكلات تحصيلي دانش آموزان :كندي در امتحانات تستي

 

كند بودن در زدن تست مشكلي است كه اغلب دانش‌آموز خوبي را كه در امتحانات تشريحي موفق هستند ولي در امتحانات تستي ناموفق آزار مي دهد اين دانش آموزان بعد از تجربه كنكورهاي آزمايشي و يا كنكور دانشگاه به مشاور مراجعه كرده و براي مشكل خود دنبال راه حلي هستند .

اين مشكل معمولا در دانش آموزان سال سوم رشته هاي فني و حرفهاي و كار دانش و دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي و پشت كنكور مانده ها بروز مي نمايد معمولا مشيك گروه از مراجعين مشاورين مدارس دانش آموزان پشت كنكوري هستند كه در آن زمان متوجه موقعيت كار مشاورين مدارس خود شده و يا بر اثر اعتمادي كه به مشاورين خود دارند دوباره براي مشورت بسوي مشاورين قبلي خود روي مي آورند.

 

 

علل و عوامل كند بودن در زدن تست

 

            _  نداشتن تجربه لازم در تست زدن

            _  عمقي نخواندن دروس و عدم توجه به نكات ريز درسي

            _  پائين بودن اعتماد به نفس

            _  نداشتن برنامه منسجم درسي براي آمادگي در كنكور

            _ اضطراب بيش از اندازه در موقع امتحان كنكور

  

        پيشگيري و درمان كند بودن در زدن تست

          

            _ ايجاد اعتماد به نفس و تغيير در باورهاي دانش آموز

            _ تمرين در كنكورهاي آزمايشي بدون رقابت براي اين دانش‌آموزان

            _  زمينه سازي براي مطالعه گروهي و تشويق دانش آموز به مطالعه گروهي

            _  آشنايي دانش آموز با روشهاي تست زني

            _ آشنا ساختن دانَ آموز با روشهاي غلبه بر اضطراب امتحان

 ------------------------------------------------------------------

منبع :مقاله منتشر شده در همين وب سايت  تحت عنوان روشهاي تست زني در كنكور

 

 

 

 

 


نوشته شده در دوازدهم فروردین ۱۳۸۹ توسط ابوالقاسم مستقيمي
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ